Vedtekter for studentorganisasjonen  

§ 1 Organisasjonens navn  

Organisasjonens navn er Helix - Organization for Biotechnology and Life Sciences  

§ 2 Organisasjonens formål  

Organisasjonen ønsker å være et tilbud for alle som studerer bioteknologi og relaterte felt ved Universitetet i Tromsø. Her kan studenter og ansatte som har eller har hatt tilknytning til Universitetet i Tromsø med interesse for bioteknologi møtes. Ansatte ved Universitetet i Tromsø kan også være medlemmer, gitt at antallet medlemmer som studerer er større enn 50 %. Organisasjonen vil ha som mål å formidle informasjon om arrangementer av interesse for bioteknologistudenter, samt å arrangere faglige og sosiale sammenkomster for studentene.  

Organisasjonen skal være partipolitisk uavhengig, samt opprettholde en bred profil, uten forankring i bestemte tilnærminger og retninger innenfor feltet bioteknologi.  

Organisasjonens informasjonsportal skal være en egen-domene nettside med Facebooks-side som støttekanal hvor medlemmer kan diskutere emner relatert til bioteknologi samt få informasjon om og informere om relevante arrangementer.  

§ 3 Styret  

Styret har 6 plasser, herunder styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og PR-ansvarlig. Styret er vedtaksdyktig med tre medlemmer tilstede.  

Om et hvilket som helst styremedlem ikke ivaretar sine plikter og oppgaver som bestemt vil dette styremedlemmet få en advarsel. Om ikke denne advarselen følges opp vil en eksklusjon fra styret bli vurdert.  

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og avvikles en – 1 – ganger i året og tar plass ved 3. semesterperiode i høst. Styret sitter altså i to semestre fra høstsemester til slutten av vårsemesteret eller frem til neste årsmøte. Styret fordeler oppgaver/verv blant sine medlemmer internt, enten ved valg eller tildeling. Styremedlemmer og verv velges for perioder på semester.  

På årsmøtet bør styrets aktiviteter evalueres, samt dets regnskap presenteres. Her kan også medlemmers ønsker og forslag til det kommende året tas til etterretning.  

Alle i styret skal ha administrator-rettigheter til organisasjonens hovednettside og Facebook-siden som fungerer som organisasjonens støttekanal. Dette oppdateres hvert årsmøte. 
Kun styreleder, nestleder og økonomiansvarlig har signaturrett på offisielle dokumenter som angår organisasjonen, med mindre unik avtale er inngått med andre styreverv.  

§ 4 Finansiering 

Organisasjonen vil primært søke støtte fra studentutvalget, men også andre aktører dersom det er aktuelt. Medlemskontingent er også er finansieringsmetode. Organisasjonen skal normalt gå i regnskapsmessig balanse, og skal tilstrebe å være i besittelse av driftsmidler til enhver tid.  

§ 5 Medlemmer 

Aktivt medlemskap: Alle studenter eller ansatte som har eller har hatt tilknytning til Universitetet i Tromsø som har interesse for fagfeltet bioteknologi kan melde seg inn i organisasjonen. Medlemskap kan skaffes ved å melde seg inn via nettsiden til Helix eller ved å ta kontakt med Helix på alle mulige plattformer 
Medlemskap innebærer ingen møteplikt. Medlemskontingenten er obligatorisk for å vær medlem og er på kr 150. Dette gir innmeldte livstidsmedlemskap og må innbetales innen 14 dager fra medlemskap er inngått. For allerede værende medlemmer som ble medlemmer før innføring av medlemskontingenten, har dette er tilbakevirkende effekt. For dem gjelder 14 dagers innbetalingsfrist fra den dagen innbetalingskrav er sendt fra styret.  

Det skilles mellom aktive og passive medlemmer: Et aktivt medlem er en person som oppfyller kravet om medlemskap. Et medlem som ikke lenger tilhører UiT regnes som et passivt medlem og har ikke lenger stemmerett ved noen som helst aktiviteter. De er imidlertid berettiget til å delta på medlemsaktiviteter.  

Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved foreningens semestermøte. 

Det finnes ingen Facebook-grupper for medlemmer med mindre et sittende Styre har organisert det, og enhver med tilgang til en slik gruppe er ikke automatisk medlem av Helix. 

§ 6 Endring av vedtekter 

Endringer av vedtekter krever 60% flertall. Forslag om vedtektsendringer må sendes ut til samtlige styremedlemmer minimum 2 dager i forveien. 

§ 7 Opphør av organisasjonen 

Foreningen kan oppløses ved at minimum 75% av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære semestermøter stemmer for oppløsning. Den kan også oppløses dersom foreningen ikke klarer å fylle mer enn minimum tre av plassene i styret. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening ved Universitetet i Tromsø.